Nájem prostorů sloužících podnikání, Smetanovy sady 15, Plzeň - střed

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání – prodejna + ostatní prostory o celkové výměře 164,40 m2 situované v I. nadzemním a I. podzemním podlaží budovy číslo popisné 114 Jižní Předměstí na hlavní adrese Plzeň, Smetanovy sady 15 (vedlejší adresa: Plzeň, Klatovská třída 1 – jedná se o nemovitou kulturní památku), která stojí a tvoří součást pozemku parcelní číslo 5776, k. ú. Plzeň, vše zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.


Účel budoucího nájmu:
Podnikatelský záměr odpovídající kolaudaci výše uvedených prostorů, tj. prodejna – cukrárna bez preference konkrétního využití. V podnikatelském záměru je nutno uvést nabídku druhu zboží či výrobků konkrétního prodeje v těchto prostorech, příp. jiného budoucího využití těchto prostorů včetně zdůvodnění.
Pozn.: Předmětné prostory jsou nabízeny ve stávajícím technickém stavu a jsou kolaudovány jako cukrárna.

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu, přičemž výběr nájemce bude realizován na základě ekonomické výhodnosti nabídky výše nájemného;
- účel budoucího využití předmětných prostorů.
Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.


Prohlídka na místě se uskuteční dne 26. října 2017 v 10:30 hod.


Zájemci mohou k tomuto záměru předložit své nabídky do 31. října 2017 včetně na adresu: Magistrát města Plzeň, Bytový odbor, Škroupova 5, 306 32 Plzeň.
Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru (k vyzvednutí na MMP, Škroupova 5, Plzeň).

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Taušlová Věra
Magistrát města Plzně
Bytový odbor

37 803 4220

 

 

Žádost o nájem volných prostorů celkem o výměře 164,40 m2
v přízemí a suterénu budovy v Plzni, Smetanovy sady 15

Žadatel/é:
(název společnosti/firmy ) ……………………………………..……………………………......
Telefon: ….……………………... e – mail: …………............................................................
IČ: ………………..……………… DIČ: ………………….……...……………………….....
Adresa - sídlo žadatele: ………………………………………………. PSČ: .……………….
Společnost/firmu zastupuje: ………...………………………………………………………...
(jméno + příjmení statutárního/oprávněného zástupce)
Účel nájmu: …………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………… (podrobnější popis lze napsat na samostatný list k podnikatelskému záměru jako přílohu k této žádosti)
Doba trvání nájmu: určitá od ……………… do ……………… / neurčitá
Nabídka výše nájemného: Kč ................. / m2 / rok (bez DPH v zákonné sazbě)
Přílohy:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, případně kopii živnostenského listu;
- čestné prohlášení, že vůči statutárnímu městu Plzeň nemáte žádné dluhy či nedoplatky;
- podnikatelský záměr
Datum: ……………………
Podpis / razítko žadatele/ů – oprávněných zástupců společnosti/firmy:
….…………………………

Kontakty:
Organizace: Realizuje makléř:
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Magistrátu města Plzně – oddělení prodeje majetku

Škroupova 5
306 32 Plzeň
Mgr. Taušlová Věra
tauslova@plzen.eu
Tel.: 37 803 4220

Prohlídka prostoru se koná dne 26. října 2017 v 10,30 hodin. Účast na prohlídce není nutné hlásit předem. 

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 31. října 2017 včetně.

Kontaktní osoba:

Mgr. Taušlová Věra
Magistrát města Plzně
Bytový odbor

37 803 4220

Parametry:
Nabídka na
Pronájem
Započitatelná plocha bytu
164.40 m²
Rozloha
164.40 m²
Typ využití objektu
Jiné
Typ objektu
Nebytový prostor
Stav objektu
Dobrý
Typ vlastnictví
Ve vlastnictví města Plzně
Dispozice
jiný
Platby:
Elektřinu a plyn si nájemce hradí sám (přepis smlouvy u dodavatele).