Časté dotazy

Nájem bytů

Mohu podat přihlášku v případě, kdy jsem již nájemcem městského bytu?

Přihlášku může podat i občan, který je již nájemcem městského bytu. Může tak však učinit pouze za podmínky, že v případě jeho úspěšného umístění ve výběru nájemce uzavře současně s nájemní smlouvou na vybraný byt dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu, jehož je do té doby nájemcem, včetně sjednání jeho závazku o vyklizení tohoto bytu ve stanovené lhůtě.

Jaké podmínky musím splňovat, abych uspěl ve výběrovém řízení?

Hodnocení podaných přihlášek je posuzováno na základě celé řady kritérií a následně bodově hodnoceno. V prvé řadě nesmí mít účastník u města pohledávky po lhůtě splatnosti, musí být alespoň 6 měsíců zaměstnán (v případě OSVČ alespoň 1 rok na trhu práce) nebo pobírat starobní nebo invalidní důchod, musí splňovat stanovenou výši příjmu a na výzvu doložit veškeré požadované přílohy k žádosti. Dále jsou posuzovány a hodnoceny na základě následujících ukazatelů – vztah občana k městu Plzeň, přiměřenost průměrného měsíčního příjmu účastníka, doba trvání zaměstnání, přiměřenost velikosti bytu a další důvody podání přihlášky (naléhavost získání bytu, náročnost dojíždění, atp.). Jelikož jsou skutečnosti uvedené v přihlášce ověřovány, je nezbytné uvádět pouze celé a pravdivé informace. Záměrné uvedení nepravdivých informací, popřípadě i chybné nebo nedostatečné vyplnění přihlášky, je důvodem pro vyřazení z výběru.

Na jakou dobu je uzavírána nájemní smlouva?

Nájem je uzavírán na dobu určitou, a to v rozmezí 6 až 11 měsíců, vždy však buď do 30. září nebo 31. března běžného roku s možností obnovování doby trvání nájemního vztahu vždy o 6 měsíců, pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti.

Do jakého data je nutné podat přihlášku?

Datum uzávěrky přihlášek je vždy uveřejněno v záměru oznámeném Statutárním městem Plzeň zastoupeném Bytovým odborem Magistrátu města Plzně. Informace o příslušné uzávěrce pro podání přihlášek je zveřejňována i na realitním serveru.

Jakou formou mohu přihlášku podat?

Přihlášku je možné podat elektronickou formou odkazem z realitního portálu. V opačném případě je k podání přihlášky nutné využít předtištěného tiskopisu, který účastník obdrží na Bytovém odboru MMP, případně je k dispozici ke stažení na webových stránkách města www.plzen.eu

Jaké dokumenty jsou přílohou podané přihlášky a kdy je nutné je doložit?

Přílohou podané přihlášky je potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce a potvrzení o zaměstnání včetně potvrzení o délce pracovního poměru (v případě OSVČ doklady prokazující účast na trhu práce a délku účasti, v případě starobních či invalidních důchodců výměr důchodu). Dokumenty předkládá účastník až na základě výzvy.

Mohu podat přihlášku v případě, že jsem vedený v evidenci žadatelů o byt u MMP?

Přihlášku k výběru nájemce může podat i občan, který je vedený v Evidenci žadatelů o byt, pokud splňuje všechny stanovené podmínky.

Prodej realit

Je možné v souvislosti s čerpáním úvěrů zatížit prodávané nemovitosti zástavním právem před uzavřením kupní smlouvy anebo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní?

Město neumožňuje zatížení nemovitosti zástavním právem před uzavřením kupní smlouvy ani uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Kdy bude prodaná nemovitost předána novému vlastníkovi?

Fyzické předání nemovitosti se realizuje až po provedení zápisu vkladu do katastru nemovitostí, tj. jakmile prodávající obdrží od katastrálního úřadu kupní smlouvu s vyznačením právních účinků vkladu. Prodávající vyzve správce Obytnou zónu Sylván a.s. k zajištění předání nemovitosti novému vlastníkovi. V případě pronajatých nemovitostí vrátí prodávající kupujícímu nájemné uhrazené za dobu, která uplynula od dne podání návrhu na vklad (vznik právních účinků vkladu).

Poskytuje město náhradní byty pro nájemníky?

Ne. Vlastník převezme nemovitost se všemi závazky, tj. se všemi závazky vyplývajícími z uzavřených nájemních smluv.

Pokud neuzavře vítěz městské soutěže kupní smlouvu, má nárok na uzavření smlouvy ten, kdo podal druhou nejvyšší nabídku?

Ne. Městská soutěž se bude opakovat.

Jak se skládá jistota?

Částku lze složit na účet města převodem z  účtu, případně v hotovosti, a to tak, aby příslušná částka byla připsána na účet města nejpozději 2 dny před konáním městské soutěže.

Když zájemce nezvítězí, vrací se soutěžní jistota?

Ano, soutěžní jistota (bez příslušenství) se vrací do pěti pracovních dnů od konání soutěže na účet, který zájemce uvede při zápisu. 

Jak lze uhradit kupní cenu?

Kupní cena musí být uhrazena celá před podpisem kupní smlouvy.

Kdy bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí?

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá prodávající do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy.

Jaké poplatky souvisejí s podpisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí?

S podpisem kupní smlouvy je spojen poplatek ve výši 30,- Kč za ověření jednoho podpisu na kupní smlouvě. S vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí je spojen poplatek za nákup kolku v hodnotě 1 000,- Kč (oba tyto poplatky hradí kupující).