Nájem prostorů sloužících podnikání, Pražská 19, Plzeň - město

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání s příslušenstvím o celkové výměře 259,70 m2 situované v I. a II. nadzemním podlaží budovy číslo popisné 309 Vnitřní Město na hlavní adrese Plzeň, Pražská 19 (vedlejší adresa: Plzeň, sady 5. května 60 – jedná se o nemovitou kulturní památku), která stojí a tvoří součást pozemku parcelní číslo 92, k. ú. Plzeň, vše zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.


Účel budoucího nájmu:
Záměr odpovídající kolaudaci výše uvedených prostorů. V záměru je nutno uvést nabídku využití těchto prostorů, příp. jejich jiného budoucího využití včetně zdůvodnění.
Pozn.:
Předmětné prostory jsou nabízeny ve stávajícím technickém stavu a jsou kolaudovány jako galerie s příslušenstvím.
Předmětem záměru je přenechat do nájmu pouze prostory přízemí a 1. patra předmětné budovy bez věže v přisazené budově bez č. p., která je součástí pozemku p. č. 91, k. ú. Plzeň, neboť věž je v současné době z bezpečnostního hlediska nepřístupná.

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- účel budoucího využití předmětných prostorů ve vztahu k ekonomické výhodnosti nabídky výše nájemného;
- nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu, přičemž výběr nájemce bude realizován ve smyslu výše uvedeného bodu.


Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.


Prohlídka na místě se uskuteční dne 26. října 2017 v 11:15 hod.
Zájemci mohou k tomuto záměru předložit své nabídky do 31. října 2017 včetně na adresu: Magistrát města Plzeň, Bytový odbor, Škroupova 5, 306 32 Plzeň.
Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru včetně všech požadovaných dokumentů.

 

Žádost o nájem volných prostorů celkem o výměře 259,70 m2 v přízemí a 1. patře budovy v Plzni, Pražská 19
Žadatel/é:
(název společnosti/firmy apod. ) ……………………………………..…………………………
Telefon: ….……………………... e – mail: …………............................................................
IČ: ………………..……………… DIČ: ………………….……...……………………….....
Adresa - sídlo žadatele: ………………………………………………. PSČ: .……………….
Společnost/firmu zastupuje: ………...………………………………………………………...
(jméno + příjmení statutárního/oprávněného zástupce)
Účel nájmu: …………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………… (podrobnější popis lze napsat na samostatný list k záměru jako přílohu k této žádosti)
Doba trvání nájmu: určitá od ……………… do ……………… / neurčitá
Nabídka výše nájemného: Kč ................. / m2 / rok (bez DPH v zákonné sazbě)
Přílohy:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, příp. jiné oprávnění k požadovanému záměru využití předmětné budovy;
- čestné prohlášení, že vůči statutárnímu městu Plzeň nemáte žádné dluhy či nedoplatky;
- podnikatelský záměr/záměr využití předmětné budovy.

 

Kontakty:
Organizace: Realizuje makléř:
Bytový odbor Magistrátu města Plzně

Škroupova 5
306 32 Plzeň
Mgr. Taušlová Věra
tauslova@plzen.eu
Tel.: 37 803 4220

Prohlídka prostor se koná dne 26. říjnu 2017 v 11,15 hodin. Účast na prohlídce není nutné hlásit předem. Individuální termíny prohlídek se nesjednávají.                                                         

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 31. října 2017 včetně.

Parametry:
Nabídka na
Pronájem
Adresa
Pražská 19
Lokalita
Plzeň - střed
Započitatelná plocha bytu
259.70 m²
Rozloha
259.70 m²
Typ využití objektu
Jiné
Typ objektu
Nebytový prostor
Stav objektu
Velmi dobrý
Typ vlastnictví
Ve vlastnictví města Plzně
Dispozice
jiný
Platby:
Elektřinu a plyn si nájemce hradí sám (přepis smlouvy u dodavatele).