Informace k nájmu bytů

Chtěli bychom Vás informovat, že město Plzeň neúčtuje za podání přihlášky o byt žádné poplatky ani rezervační platby. Pokud by takové platby po Vás kdokoli požadoval, nehraďte je a informujte Policii ČR!

 

Nakládání s byty ve vlastnictví statutárního města Plzeň

Statutární město Plzeň je povinno zajistit odborné nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém majetku, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákonem o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů. S byty a nebytovými prostory je nakládáno v souladu se směrnicí QS 63-05 Nakládání s byty a nebytovými prostory v domech ve vlastnictví města Plzně a instrukcí QS 63-05-09 schválenými usnesením Rady města Plzně č. 505 ze dne 5. května 2016 s účinností ode dne 1. června 2016 včetně postupu při výběru žadatelů o nájem a uzavírání smluv o nájmu bytů. Volné byty v majetku města Plzně určené k nájmu jsou využívány přednostně v celoměstském zájmu a následně zejména pro občany města Plzně, kteří potřebují vyřešit svoji bytovou situaci.

 

Byty k nájmu

Vzhledem ke skutečnosti, že statutární město Plzeň disponuje ve svém majetku byty různých podlahových ploch a různé kvality, stanovuje směrnice schválená usnesením Rady města Plzně rozdílná pravidla při jejich obsazování. Na realitním portálu města www.byty.plzen.eu jsou byty určené ke zveřejnění, a to

  • byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné do 90 m2
  • byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné nad 90 m2

Nejedná se o byty, které jsou určené pro Evidenci žadatelů o byt. Záměr města pronajmout uvolněné byty je včetně jejich příslušného seznamu vždy zveřejněn na úředních deskách města nebo stránkách a vývěskách Bytového odboru Magistrátu města Plzně (MMP), a to v případě jejich zřízení. Byty zveřejněné v příslušném záměru jsou zveřejněny i na realitním portálu města.  

 

Podmínky výběru nájemce

K výběru na nájemce se může přihlásit pouze fyzická osoba, která dosáhla plnoletosti, není zbavena způsobilosti k právním úkonům a bude akceptovat a splňovat soutěžní podmínky vyhlašovatele.  Přihlášku může podat občan, který nemá podánu žádost o nájem městského bytu, a za uvedených podmínek i občan vedený v evidenci žadatelů o byt u MMP nebo občan, který je již nájemcem. Podmínky k výběru nájemce včetně předepsaného postupu a formálních náležitostí jsou zveřejněné v dokumentech Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše do 90 m2 a koeficientem kvality domu 1 a Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše nad 90 m2 bez ohledu na výši koeficientu kvality domu , které je možné si stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy. Přihlášku je možné podat buď elektronicky prostřednictvím realitního portálu (kliknutím na odkaz MÁM ZÁJEM O TENTO BYT u příslušného bytu), nebo v papírové formě doručením na adresu a v termínu uvedeném v záměru.

 

Byty na úpravu

Na základě směrnice QS 63-05 město obsazuje novými budoucími nájemci tzv. byty na úpravu. S vybranými budoucími novými nájemci bude uzavřena Smlouva o úpravě bytu na náklady stavebníka a o uzavření budoucí nájemní smlouvy. U těchto bytů umožňuje občanům město podílet se vlastním nákladem na opravě bytu ve stanoveném časovém rozmezí (maximálně 12 měsíců)     a zajistit si tak vyšší úroveň bydlení. Finanční prostředky, kterými nájemce zajistí opravy bytu, jsou pak po dobu 5 let a déle (závisí na výši finančních prostředků) zohledněny v úpravě výše nájemného, které odpovídá 50% základního nájemného schváleného pro byty pronajímané městem Plzeň a dle koeficientu domu. Záměr města pronajmout byty na úpravu je včetně jejich seznamu vždy zveřejněn na úředních deskách města a na realitním portálu města www.byty.plzen.eu na dobu min. 15 dnů. Výběr budoucích nájemců je prováděn v souladu se směrnicí Nakládání s byty a nebytovými prostory v domech ve vlastnictví města a příslušnou instrukcí schválenou Radou města Plzně shodným způsobem jako u ostatních zde zveřejněných bytů.

Dokumenty je stažení:

Podmínky výběru nájemce na obsazení uvolněného bytu o podlahové ploše menší než 90 m2

Podmínky výběru nájemce na obsazení uvolněného bytu o podlahové ploše větší než 90 m2

Podmínky výběru nájemce do bytů vizualizovaných v závislosti na výměře podlahové plochy