Nájem prostorů sloužících podnikání, Sokolovská 105, Plzeň - Bolevec

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání – prodejna a dílna se zázemím o celkové výměře 35,80 m2 situované v I. nadzemním podlaží budovy občanského vybavení číslo popisné 2059 Bolevec na adrese Plzeň, Sokolovská 105, která stojí a tvoří součást pozemku parcelní číslo 3837, k. ú. Bolevec, vše zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, včetně garáže o celkové výměře 17,90 m2 situované ve vnitrobloku výše specifikované budovy.

Účel budoucího nájmu:
Podnikatelský záměr bez preference konkrétního využití, odpovídající kolaudaci výše uvedených prostorů. V podnikatelském záměru je nutno uvést nabídku využití těchto prostorů. V případě jiného budoucího využití prostorů prodejny a dílny se zázemím oproti níže uvedené kolaudaci je nutno uvést nabídku konkrétního způsobu využití včetně zdůvodnění.
Pozn.:
Předmětné prostory prodejny a dílny včetně garáže mají vstup z vnitrobloku výše uvedené budovy a jsou nabízeny ve stávajícím technickém stavu.
Prostory prodejny a dílny se zázemím jsou kolaudovány jako obuvnická opravna.

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- účel budoucího využití předmětných prostorů ve vztahu k ekonomické výhodnosti nabídky výše nájemného;
- nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu (zvlášť za nájem prostorů prodejny a dílny a zvlášť za nájem garáže), přičemž výběr nájemce bude realizován ve smyslu výše uvedeného bodu.

Upozornění:
Nabídka výše nájemného za nájem prostorů předmětné garáže (bez DPH v zákonné sazbě) bude o DPH v zákonné sazbě navýšena a výsledné nájemné bude sjednáno ve složení a způsobu výpočtu takto: (nabídka výše nájemného + každoroční míra inflace) + DPH v zákonné sazbě.

Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) zajistí na příslušném stavebním úřadu vlastním nákladem a silami včetně finančního krytí změnu způsobu užívání (tzv. rekolaudaci) předmětných prostorů prodejny a dílny dle požadovaného účelu nájmu, pokud tento bude rozdílný oproti stávající kolaudaci těchto prostorů, tj. obuvnická opravna.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.

Prohlídka na místě se uskuteční dne 7. ledna 2020 v 13:00 hod.

Zájemci mohou k tomuto záměru předložit své nabídky do 10. ledna 2020 včetně na adresu: Magistrát města Plzeň, Odbor bytový, Škroupova 5, 306 32 Plzeň, a to v zalepené a zájemcem podepsané obálce, na které bude uveden název „Záměr – Sokolovská 105“.
K později předloženým nabídkám nebude přihlíženo.
Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru včetně všech požadovaných dokumentů.
Statutární město Plzeň si vyhrazuje právo zrušit výběr nového nájemce předmětných prostorů dle tohoto záměru bez udání důvodu. Pokud bude dle tohoto záměru výběr nového nájemce předmětných prostorů zrušen, nemá zájemce právo na jakoukoli náhradu případné škody, která mu tímto vznikla.

Parametry:

Nabídka na: pronájem nebytových prostor Adresa: Sokolovská 105 Lokalita: Plzeň - Bolevec Započitatelná plocha bytu: 35.8 m² Rozloha: 35.8 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Nebytový prostor Stav objektu: Dobrý Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: jiný

Kontakty:

Organizace:

Bytový odbor oddělení podpory bydlení
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

Realizuje makléř:

Věra Taušlová
Telefon: 378 034 220
tauslova@plzen.eu

Prohlídka nebytových prostorů se koná dne 7. ledna 2020 ve 13,00 hodin. 

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 10. ledna 2020 včetně.

Novinky

Městská soutěž - prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49, Plzeň

04.11.2019 - 08:03

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49, Plzeň. Městská soutěž se koná 4. 12. 2019.

Záměr č. III./2019 pronajmout byty

26.02.2019 - 13:11

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 20. března 2019. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu