Nájem prostorů sloužících podnikání Hřímalého 32, Plzeň - Jižní Předměstí

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání – kancelář včetně zázemí o celkové výměře 13,80 m2 situované v I. nadzemním podlaží budovy číslo popisné 838 Jižní Předměstí na adrese Plzeň, Hřímalého 32, která stojí a tvoří součást pozemku parcelní číslo 7129, k. ú. Plzeň, vše zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

Účel budoucího nájmu:
Podnikatelský záměr bez preference konkrétního využití s tím, že předmětné prostory jsou v současné době kolaudovány jako kancelář se zázemím. V podnikatelském záměru je nutno uvést nabídku konkrétního využití těchto prostorů a plánované činnosti v těchto prostorech včetně zdůvodnění s ohledem na skutečnost, že se jedná o budovu s byty zvláštního určení pro seniory – původně „Dům s pečovatelskou službou“.
Pozn.: Předmětné prostory mají vstup z chodby domu Hřímalého 32 a jsou nabízeny ve stávajícím technickém stavu. (FOTO je k dispozici na www.byty.plzen.eu)

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- účel budoucího využití předmětných prostorů ve vztahu k ekonomické výhodnosti nabídky výše nájemného;
- nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu, přičemž výběr nájemce bude realizován ve smyslu výše uvedeného bodu.
Pozn.:
Minimální výše nájemného v místě a čase obvyklá za nájem předmětných prostorů pro účel využití kanceláře a zázemí v nabízeném technickém i stavebním stavu určená znaleckým posudkem ze dne 13. června 2019 = Kč 961,00/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) + míra inflace stanovená Českým statistickým úřadem za rok 2019 pro rok 2020.

Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) zajistí na příslušném stavebním úřadě vlastním nákladem a silami včetně finančního krytí změnu způsobu užívání (tzv. rekolaudaci) předmětných prostorů dle požadovaného účelu nájmu, pokud tento bude rozdílný oproti stávající kolaudaci těchto prostorů, tj. kancelář se zázemím.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) bude povinen v rámci své činnosti dle požadovaného účelu nájmu omezit hlučné aktivity a zajistit klidný provoz v těchto prostorech, neboť budova Hřímalého 32 je využívána zejména pro bydlení seniorů.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.

Prohlídka na místě se uskuteční dne 7. ledna 2020 v 10:00 hod.

Zájemci mohou k tomuto záměru předložit své nabídky do 10. ledna 2020 včetně na adresu: Magistrát města Plzeň, Odbor bytový, Škroupova 5, 306 32 Plzeň, a to v zalepené a zájemcem podepsané obálce, na které bude uvedeno kromě názvu žádající firmy/společnosti/spolku včetně její/ho adresy sídla zejména: „NEOTEVÍRAT/Záměr – Hřímalého 32“.
K později předloženým nabídkám nebude přihlíženo.
Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru včetně všech požadovaných dokumentů.
Statutární město Plzeň si vyhrazuje právo zrušit výběr nového nájemce předmětných prostorů dle tohoto záměru bez udání důvodu. Pokud bude dle tohoto záměru výběr nového nájemce předmětných prostorů zrušen, nemá zájemce právo na jakoukoli náhradu případné škody, která mu tímto vznikla.

Parametry:

Nabídka na: pronájem nebytových prostor Adresa: Hřímalého 32 Lokalita: Plzeň - Jižní Předměstí Započitatelná plocha bytu: 13.8 m² Rozloha: 13.8 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Nebytový prostor Stav objektu: Dobrý Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: jiný

Kontakty:

Organizace:

Bytový odbor oddělení podpory bydlení
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

Realizuje makléř:

Věra Taušlová
Telefon: 378 034 220
tauslova@plzen.eu

Prohlídka nebytového prostoru se koná dne 7. ledna 2020 v 10,00 hodin.                                                  

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 10. ledna 2020 včetně.

Novinky

Městská soutěž - prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49, Plzeň

04.11.2019 - 08:03

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49, Plzeň. Městská soutěž se koná 4. 12. 2019.

Záměr č. III./2019 pronajmout byty

26.02.2019 - 13:11

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 20. března 2019. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu