Nájem prostorů sloužících podnikání Klatovská 61, Plzeň - Jižní Předměstí

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání – prodejna s výlohami a zázemím o celkové výměře 99,10 m2 situované v I. nadzemním podlaží budovy číslo popisné 1774 Jižní Předměstí na adrese Plzeň, Klatovská třída 61, která stojí a tvoří součást pozemku parcelní číslo 6901/1, k. ú. Plzeň, vše zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

Účel budoucího nájmu:
Podnikatelský záměr bez preference konkrétního využití s tím, že předmětné prostory jsou v současné době kolaudovány jako prodejna se zázemím. V podnikatelském záměru je nutno uvést nabídku druhu zboží konkrétního prodeje v těchto prostorech.
V případě jiného budoucího využití těchto prostorů oproti výše uvedené kolaudaci je nutno doplnit zdůvodnění.
Pozn.:
Předmětné prostory mají samostatný vstup přímo z Klatovské třídy a jsou po rekonstrukci.

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- účel budoucího využití předmětných prostorů ve vztahu k ekonomické výhodnosti
nabídky výše nájemného;
- nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu,
přičemž výběr nájemce bude realizován ve smyslu výše uvedeného bodu.

Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu,
v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) zajistí na příslušném stavebním úřadě vlastním
nákladem a silami včetně finančního krytí změnu způsobu užívání (tzv. rekolaudaci)
předmětných prostorů dle požadovaného účelu nájmu, pokud tento bude rozdílný
oproti stávající kolaudaci těchto prostorů, tj. prodejna se zázemím.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu
předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která
bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu
městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za
nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu
vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude
složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného
nájemního vztahu v plné výši.

Prohlídka na místě se uskuteční dne 7. ledna 2020 v 9:00 hod.

Zájemci mohou k tomuto záměru předložit své nabídky do 10. ledna 2020 včetně na adresu:
Magistrát města Plzeň, Bytový odbor, Škroupova 5, 306 32 Plzeň, a to v zalepené
a zájemcem podepsané obálce, na které bude uveden název „Záměr – Klatovská třída 61“.
K později předloženým nabídkám nebude přihlíženo.
Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu
vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru včetně všech požadovaných
dokumentů.
Statutární město Plzeň si vyhrazuje právo zrušit výběr nového nájemce předmětných prostorů
dle tohoto záměru bez udání důvodu. Pokud bude dle tohoto záměru výběr nového nájemce
předmětných prostorů zrušen, nemá zájemce právo na jakoukoli náhradu případné škody,
která mu tímto vznikla.

Parametry:

Nabídka na: pronájem nebytových prostor Adresa: Klatovská tř. 61 Lokalita: Plzeň - Jižní Předměstí Započitatelná plocha bytu: 99.1 m² Rozloha: 99.1 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Nebytový prostor Stav objektu: Po celkové rekonstrukci Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: jiný

Kontakty:

Organizace:

Bytový odbor oddělení podpory bydlení
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

Realizuje makléř:

Věra Taušlová
Telefon: 378 034 220
tauslova@plzen.eu

Prohlídka nebytového prostoru se koná dne 7. ledna 2020 v 9,00 hodin.                                                      

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 10. ledna 2020 včetně.

Novinky

Městská soutěž - prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49, Plzeň

04.11.2019 - 08:03

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49, Plzeň. Městská soutěž se koná 4. 12. 2019.

Záměr č. III./2019 pronajmout byty

26.02.2019 - 13:11

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 20. března 2019. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu