Nájem prostorů - garáže č. 19, Šeříková ul., Plzeň - Východní Předměstí

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory garáže č. 19 o celkové výměře 16,30 m2 nacházející se v budově – stavbě technického vybavení bez čp/če, která stojí a je součástí pozemku parcelní číslo 1147/3, k.ú. Hradiště u Plzně, vše zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

Předmět budoucího nájmu:
Prostory garáže jsou situovány v zadní části výše uvedené budovy směrem od ulice Šeříková. Předmětná budova bez čp/če, která stojí a je součástí pozemku p. č. 1147/3, k.ú. Hradiště u Plzně je přízemní stavba technického vybavení, ve které se nachází výměník a celkem 23 garáží uvnitř od sebe oddělené pletivem – každá z garáží má samostatný vjezd.
Předmětné prostory garáže č. 19 jsou nabízeny ve stávajícím technickém stavu.

Účel budoucího nájmu:
Předmětné prostory garáže jsou nabízeny pro neurčitý okruh zájemců, tj. pro parkování jak soukromých, tak i služebních vozidel – v žádosti je nutno uvést tuto specifikaci budoucího využití.
V případě jiného budoucího využití těchto prostorů garáže je nutno doplnit zdůvodnění.

Hodnotícím kritériem bude zejména:
Nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu.
Upozornění:
Nabídka výše nájemného (bez DPH v zákonné sazbě) bude o DPH v zákonné sazbě navýšena a výsledné nájemné bude sjednáno ve složení a způsobu výpočtu takto:
(nabídka výše nájemného + každoroční míra inflace) + DPH v zákonné sazbě.

Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) zajistí na příslušném stavebním úřadu vlastním nákladem a silami včetně finančního krytí změnu způsobu užívání (tzv. rekolaudaci) předmětných prostorů dle požadovaného účelu nájmu, pokud tento bude rozdílný oproti stávající kolaudaci těchto prostorů, tj. garáž.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.

Prohlídka na místě se uskuteční dne 7. ledna 2020 v 9:00 hod.

Zájemci mohou k tomuto záměru předložit své nabídky do 10. ledna 2020 včetně na adresu: Magistrát města Plzeň, Odbor bytový, Škroupova 5, 306 32 Plzeň, a to v zalepené a zájemcem podepsané obálce, na které bude uvedeno kromě jména žádající fyzické osoby či názvu žádající firmy/společnosti/spolku včetně její/ho adresy či sídla zejména: „NEOTEVÍRAT/Záměr – Šeříková, garáž č. 19“.
K později předloženým nabídkám nebude přihlíženo.
Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru včetně všech požadovaných dokumentů.
Statutární město Plzeň si vyhrazuje právo zrušit výběr nového nájemce předmětných prostorů dle tohoto záměru bez udání důvodu. Pokud bude dle tohoto záměru výběr nového nájemce předmětných prostorů zrušen, nemá zájemce právo na jakoukoli náhradu případné škody, která mu tímto vznikla.

Parametry:

Nabídka na: pronájem nebytových prostor Adresa: Lokalita: Započitatelná plocha bytu: 16.3 m² Rozloha: 16.3 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Nebytový prostor Stav objektu: Dobrý Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: jiný

Kontakty:

Organizace:

Bytový odbor oddělení podpory bydlení
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

Realizuje makléř:

Věra Taušlová
Telefon: 378 034 220
tauslova@plzen.eu

Prohlídka nebytového prostoru se koná dne 7. ledna 2020 v 9,00 hodin.                                                     

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 10. ledna 2020 včetně.

Novinky

Městská soutěž - prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49, Plzeň

04.11.2019 - 08:03

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49, Plzeň. Městská soutěž se koná 4. 12. 2019.

Záměr č. III./2019 pronajmout byty

26.02.2019 - 13:11

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 20. března 2019. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu