Nájem prostorů sloužících podnikání, Sokolovská 105, Plzeň - Bolevec

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání – denní bar a výčep s příslušenstvím o celkové výměře 138,10 m2 situované v I. nadzemním podlaží budovy číslo popisné 2059 Bolevec na adrese Plzeň, Sokolovská 105, která stojí a tvoří součást pozemku parcelní číslo 3837, k. ú. Bolevec, vše zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

Účel budoucího nájmu:
Podnikatelský záměr odpovídající kolaudaci výše uvedených prostorů. V podnikatelském záměru je nutno uvést nabídku využití těchto prostorů, příp. jejich jiného budoucího využití
včetně zdůvodnění.
Pozn.:
Předmětné prostory jsou nabízeny ve stávajícím technickém stavu a jsou kolaudovány jako denní bar a výčep s příslušenstvím.

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- účel budoucího využití předmětných prostorů ve vztahu k ekonomické výhodnosti nabídky výše nájemného;
- nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu, přičemž výběr nájemce bude realizován ve smyslu výše uvedeného bodu.


Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.


Prohlídka na místě se uskuteční dne 30. ledna 2018 ve 14:00 hod.
Zájemci mohou k tomuto záměru předložit své nabídky do 5. února 2018 včetně na adresu: Magistrát města Plzeň, Bytový odbor, Škroupova 5, 306 32 Plzeň.


Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru včetně všech požadovaných dokumentů.

 

Žádost o nájem volných prostorů celkem o výměře 138,10 m2 v přízemí budovy v Plzni, Sokolovská 105
Žadatel/é:
(název společnosti/firmy ) ……………………………………..……………………………......
Telefon: ….……………………... e – mail: …………............................................................
IČ: ………………..……………… DIČ: ………………….……...……………………….....
Adresa - sídlo žadatele: ………………………………………………. PSČ: .……………….
Společnost/firmu zastupuje: ………...………………………………………………………...
(jméno + příjmení statutárního/oprávněného zástupce)
Účel nájmu: …………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………… (podrobnější popis lze napsat na samostatný list k podnikatelskému záměru jako přílohu k této žádosti)
Doba trvání nájmu: určitá od ……………… do ……………… / neurčitá
Nabídka výše nájemného: Kč ................. / m2 / rok (bez DPH v zákonné sazbě)
Přílohy:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, případně kopii živnostenského listu;
- čestné prohlášení, že vůči statutárnímu městu Plzeň nemáte žádné dluhy či nedoplatky;
- podnikatelský záměr

Parametry:

Nabídka na: pronájem nebytových prostor Adresa: Sokolovská 105 Lokalita: Plzeň - Bolevec Započitatelná plocha bytu: 138.1 m² Rozloha: 138.1 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Nebytový prostor Stav objektu: Dobrý Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: jiný

Kontakty:

Organizace:

Bytový odbor Magistrátu města Plzně
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

www.ozsylvan.cz
info@ozsylvan.cz

Realizuje makléř:

Věra Taušlová
Telefon: 378 034 220
tauslova@plzen.eu

Prohlídka prostor se koná dne 30. ledna 2018 ve 14,00 hodin. Účast na prohlídce není nutné hlásit předem. Individuální termíny prohlídek se nesjednávají.                                                         

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 5. února 2018 včetně.

Novinky

Záměr č. I./2018 pronajmout byty

11.01.2018 - 10:40

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 26. ledna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Záměr č. XV./2017 pronajmout byty

20.12.2017 - 09:33

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 3. ledna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu