Nájem prostorů sloužících podnikání, Husova 6, Plzeň - střed

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání – prodejna + ostatní prostory o celkové výměře 128,60 m2 situované v I. nadzemním podlaží budovy číslo popisné 803 Jižní Předměstí na adrese Plzeň, Husova 6, která stojí a tvoří součást pozemku parcelní číslo 10140, k. ú. Plzeň, vše zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.
Účel budoucího nájmu:
Podnikatelský záměr odpovídající kolaudaci výše uvedených prostorů, tj. prodejna bez preference konkrétního využití. V podnikatelském záměru je nutno uvést nabídku druhu zboží konkrétního prodeje v těchto prostorech, příp. jiného budoucího využití těchto prostorů včetně zdůvodnění.
Pozn.:
Předmětné prostory jsou po celkové rekonstrukci a jsou kolaudovány jako prodejna rychlého občerstvení a dílna s příslušenstvím.

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu, přičemž výběr nájemce bude realizován na základě ekonomické výhodnosti nabídky výše nájemného;
- účel budoucího využití předmětných prostorů.
Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.

Prohlídka na místě se uskuteční dne 1. února 2018 v 9:00 hod.
Zájemci mohou k tomuto záměru předložit své nabídky do 5. února 2018 včetně na adresu: Magistrát města Plzeň, Bytový odbor, Škroupova 5, 306 32 Plzeň.


Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru (k vyzvednutí na MMP, Škroupova 5, Plzeň).

Kontaktní osoba:

Mgr. Taušlová Věra
Magistrát města Plzně
Bytový odbor

37 803 4220

 

Žádost o nájem volných prostorů celkem o výměře 128,60 m2
v přízemí budovy v Plzni, Husova 6

Žadatel/é:
(název společnosti/firmy ) ……………………………………..……………………………......
Telefon: ….……………………... e – mail: …………............................................................
IČ: ………………..……………… DIČ: ………………….……...……………………….....
Adresa - sídlo žadatele: ………………………………………………. PSČ: .……………….
Společnost/firmu zastupuje: ………...………………………………………………………...
(jméno + příjmení statutárního/oprávněného zástupce)
Účel nájmu: …………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………………… (podrobnější popis lze napsat na samostatný list k podnikatelskému záměru jako přílohu k této žádosti)
Doba trvání nájmu: určitá od ……………… do ……………… / neurčitá
Nabídka výše nájemného: Kč ................. / m2 / rok (bez DPH v zákonné sazbě)
Přílohy:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, případně kopii živnostenského listu;
- čestné prohlášení, že vůči statutárnímu městu Plzeň nemáte žádné dluhy či nedoplatky;
- podnikatelský záměr

Datum: ……………………
Podpis / razítko žadatele/ů – oprávněných zástupců společnosti/firmy:
….…………………………

Parametry:

Nabídka na: pronájem nebytových prostor Adresa: Husova 6 Lokalita: Plzeň - střed Započitatelná plocha bytu: 128.6 m² Rozloha: 128.6 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Nebytový prostor Stav objektu: Po celkové rekonstrukci Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: jiný

Kontakty:

Organizace:

Bytový odbor Magistrátu města Plzně
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

www.ozsylvan.cz
info@ozsylvan.cz

Realizuje makléř:

Věra Taušlová
Telefon: 378 034 220
tauslova@plzen.eu

Prohlídka prostor se koná dne 1. února 2018 v 9,00 hodin. Účast na prohlídce není nutné hlásit předem. 

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 5. února 2018 včetně.

Kontaktní osoba:

Mgr. Taušlová Věra
Magistrát města Plzně
Bytový odbor

 

 

37 803 4220

Novinky

Záměr č. I./2018 pronajmout byty

11.01.2018 - 10:40

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 26. ledna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Záměr č. XV./2017 pronajmout byty

20.12.2017 - 09:33

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 3. ledna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu