Nájem prostor sloužících podnikání, Husovo nám. 3, Plzeň - Jižní Předměstí

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory bytu o celkové výměře 41.1 m2 situované ve II. nadzemním podlaží budovy v Plzni.

Nájemce:
Podnikatelský záměr bez preference konkrétního využití s tím, že předmětné prostory jsou v současné době kolaudovány jako byt. V podnikatelském záměru je nutno uvést účel pronájmu, zejména jakou službu nájemce poskytovat. V předmětu nájmu mohou být poskytovány komerční služby – nepotravinářské účely.

Účel nájmu:
bez preference konkrétního využití.

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- účel budoucího využití předmětných prostorů ve vztahu k ekonomické výhodnosti nabídky výše nájemného;
- nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu, přičemž výběr nájemce bude realizován ve smyslu výše uvedeného bodu.
Pozn.:
Minimální výše nájemného v místě a čase obvyklá za nájem předmětných prostorů v nabízeném technickém i stavebním stavu pro komerční účel určená znaleckým posudkem ze dne 22. ledna 2023 = 1.260 Kč/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě).
(Výše nájemného v místě a čase obvyklá se může lišit v závislosti na požadovaném účelu nájmu, dle kterého by byl tento znalecký posudek případně aktualizován.)
Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) zajistí na příslušném stavebním úřadě vlastním nákladem a silami včetně finančního krytí změnu způsobu užívání (tzv. rekolaudaci) předmětných prostorů dle požadovaného účelu nájmu.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.

Zájemci mohou k tomuto záměru zaslat své nabídky do 29. února 20243 včetně na adresu:
Magistrát města Plzeň, Odbor bytový, Škroupova 5, 306 32 Plzeň, případně dát do podatelny v přízemí budovy Magistrátu města Plzeň na téže adrese, a to v zalepené a zájemcem podepsané obálce, na které bude uvedeno kromě názvu žádající firmy/společnosti včetně její adresy sídla zejména: „Záměr – Husovo nám. 3“.
K později předloženým nabídkám nebude přihlíženo.
Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru.

Statutární město Plzeň si vyhrazuje právo zrušit výběr nového nájemce předmětných prostorů dle tohoto záměru bez udání důvodu. Pokud bude dle tohoto záměru výběr nového nájemce předmětných prostorů zrušen, nemá zájemce právo na jakoukoli náhradu případné škody, která mu tímto vznikla.

 

Parametry:

Nabídka na: pronájem nebytových prostor Adresa: Husovo nám. 3 Lokalita: Plzeň - Jižní Předměstí Započitatelná plocha bytu: 41.1 m² Rozloha: 41.1 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Jiné Stav objektu: Po celkové rekonstrukci Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: 1+1

Kontakty:

Organizace:

Bytový odbor oddělení podpory bydlení
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

Realizuje makléř:

Mgr. Jana Vecková
Telefon: 378 034 212
veckova@plzen.eu

Prohlídka na místě se uskuteční dne 06. února v 9:30 a 14. února 2024 ve 14:30 hod.

Zájemci mohou k tomuto záměru zaslat své nabídky do 29. února 2024 včetně na adresu:
Magistrát města Plzeň, Odbor bytový, Škroupova 5, 306 32 Plzeň, případně dát do podatelny v
přízemí budovy Magistrátu města Plzeň na téže adrese, a to v zalepené a zájemcem podepsané
obálce, na které bude uvedeno kromě názvu žádající firmy/společnosti včetně její adresy sídla
zejména: „Záměr – Husovo nám. 3“.


Novinky

Městská soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň - Malá ul.

12.02.2024 - 09:52

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň , Malá ul. - datum konání městské soutěže 18. 3. 2024

Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň

26.01.2024 - 11:00

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň - datum konání městské soutěže 28. 2. 2024

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu