Nájem prostorů sloužících podnikání, Smetanovy sady 15, Plzeň - střed

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory sloužící podnikání – prodejna lahůdek + ostatní prostory o celkové výměře 301,00 m2 situované v I. nadzemním, I. a II. podzemním podlaží budovy číslo popisné 114 Jižní Předměstí na hlavní adrese Plzeň, Smetanovy sady 15 (vedlejší adresa: Plzeň, Klatovská třída 1 – jedná se o nemovitou kulturní památku), která stojí a tvoří součást pozemku parcelní číslo 5776, k. ú. Plzeň, vše zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.


Účel budoucího nájmu:
Podnikatelský záměr odpovídající kolaudaci výše uvedených prostorů, tj. prodejna lahůdek s příslušenstvím, s preferencí konkrétního využití = budoucí účel nájmu: restaurace a stravovací zařízení.
V podnikatelském záměru je nutno uvést nabídku typu stravovacího zařízení, příp. jiného budoucího využití těchto prostorů včetně zdůvodnění (typ nabízené kuchyně, s obsluhou či bez obsluhy apod.).
K podnikatelskému záměru – žádosti je nutno doložit návrh předpokládaného dispozičního řešení (náčrtek s popisem a představou budoucího vybavení předmětných prostorů).

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- účel budoucího využití předmětných prostorů ve vztahu k ekonomické výhodnosti nabídky výše nájemného;
- nabídka výše nájemného/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu, přičemž výběr nájemce bude realizován ve smyslu výše uvedeného bodu;
- případný závazek rekonstrukce či výměny výloh, oken a vchodových dveří do předmětu nájmu vlastním nákladem a silami v souladu a dle podmínek stanovených statutárním městem Plzeň a Odborem památkové péče Magistrátu města Plzeň, a to do 2 let od účinnosti nájemní smlouvy.
Pozn.:
Minimální výše nájemného v místě a čase obvyklá za nájem předmětných prostorů lahůdek s příslušenstvím ve stávajícím technickém i stavebním stavu pro preferovaný účel nájmu, tj. stravovací zařízení (rychlé občerstvení, pizzerie apod.) určená znaleckým posudkem k datu ocenění, tj. ke dni 18.01.2018 = Kč 284 904,00/rok (bez DPH v zákonné sazbě).
V této minimální výši nájemného je zohledněna investice budoucího nájemce, kterou bude muset vložit do oprav a úprav předmětných prostorů tak, aby byly způsobilé užívání pro výše uvedený účel – předpokládaná investice budoucího nájemce do oprav a úprav předmětných prostorů včetně výměny či rekonstrukce výloh, oken a vchodových dveří do předmětu nájmu je tímto znaleckým posudkem odhadnuta cca od 400 000,00 Kč do 850 000,00 Kč.
Touto minimální výší nájemného je určeno nájemné za I. nadzemní a I. podzemní podlaží – nájemné za nájem prostorů II. podzemního podlaží je tímto znaleckým posudkem určeno ve výši Kč 0,00/m2/rok.
Sjednaná výše nájemného bude pronajímatelem jednostranně každoročně zvyšována o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.

Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný nájemce uvede vlastním nákladem a silami předmět nájmu do stavu způsobilého užívání dle požadovaného účelu nájmu.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.


Prohlídka na místě se uskuteční dne 20. března 2018 v 9:00 hod.


Zájemci mohou k tomuto záměru předložit své nabídky do 26. března 2018 včetně na adresu: Magistrát města Plzeň, Bytový odbor, Škroupova 5, 306 32 Plzeň.
Zájemci v případě zájmu o nájem předmětných prostorů zašlou na výše uvedenou adresu vyplněnou žádost, která je součástí tohoto záměru včetně všech požadovaných dokumentů.

 

 

Žádost o nájem volných prostorů celkem o výměře 301,00 m2 v I. nadzemním, I. a II. podzemním podlaží budovy v Plzni, Smetanovy sady 15


Žadatel/é:
(název společnosti/firmy ) ……………………………………..……………………………......
Telefon: ….……………………... e – mail: …………............................................................
IČ: ………………..……………… DIČ: ………………….……...……………………….....
Adresa - sídlo žadatele: ………………………………………………. PSČ: .……………….
Společnost/firmu zastupuje: ………...………………………………………………………...
(jméno + příjmení statutárního/oprávněného zástupce)
Účel nájmu: …………………………………………………………………………………….
…...……………………………………………………………………………………………… (podrobnější popis lze napsat na samostatný list k podnikatelskému záměru jako přílohu k této žádosti)
Doba trvání nájmu: určitá od ……………… do ……………… / neurčitá
Nabídka výše nájemného: Kč ................. / rok (bez DPH v zákonné sazbě)
Přílohy:
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, případně kopii živnostenského listu;
- čestné prohlášení, že vůči statutárnímu městu Plzeň nemáte žádné dluhy či nedoplatky;
- podnikatelský záměr včetně typu stravovacího zařízení;
- návrh předpokládaného dispozičního řešení (stačí ručně zpracovaný náčrtek s popisem včetně představy budoucího vybavení);
- čestné prohlášení, že vlastním nákladem a silami zajistíte uvedení předmětných prostorů do stavu způsobilého užívání dle požadovaného účelu nájmu;
- čestné prohlášení, že do dvou let od účinnosti případné smlouvy o nájmu zajistíte vlastním nákladem a silami rekonstrukci či výměnu oken, výloh a vchodových dveří do předmětu nájmu v souladu a dle podmínek stanovených statutárním městem Plzeň a příslušným Odborem památkové péče Magistrátu města Plzeň.
Datum: ……………………
Podpis / razítko žadatele/ů – oprávněných zástupců společnosti/firmy:

Parametry:

Nabídka na: pronájem nebytových prostor Adresa: Lokalita: Započitatelná plocha bytu: 301 m² Rozloha: 301 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Nebytový prostor Stav objektu: Po částečné rekonstrukci Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: Garsoniéra

Kontakty:

Organizace:

Bytový odbor Magistrátu města Plzně
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

www.ozsylvan.cz
info@ozsylvan.cz

Realizuje makléř:

Věra Taušlová
Telefon: 378 034 220
tauslova@plzen.eu

Prohlídka nebytového prostoru se koná dne 20. března 2018 v 9,00 hodin. 

Účast na prohlídce není nutné hlásit předem.                                                 

Uzávěrka pro podání přihlášek je dne 26. března 2018 včetně.

Novinky

Záměr č. IV./2018 pronajmout byty

19.03.2018 - 10:23

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 9. dubna 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Záměr č. III./2018 pronajmout byty

20.02.2018 - 12:46

Statutární město Plzeň nabízí k pronájmu byty ve vlastnictví města. Uzávěrka pro podání přihlášky k výběrovému řízení je 14. března 2018. Přihlášku lze podat elektronicky či osobně na Magistrátu města Plzně - bytovém odboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu