Nájem prostor sloužících podnikání, Karlova 29, Plzeň - Jižní Předměstí

Popis:

Statutární město Plzeň má zájem přenechat do nájmu prostory o celkové výměře 79,00 m2 situované v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 311, Jižní Předměstí, stojící na pozemku p. č. 9580, vše na adrese v Plzni, Karlova 29, vše v k.ú. Plzeň, zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město.
Nájemce:
Podnikatelský záměr bez preference konkrétního využití s tím, že předmětné prostory jsou v současné době kolaudovány jako byt. V podnikatelském záměru je nutno uvést účel pronájmu, zejména jakou službu nájemce poskytovat.
Předmět nájmu:
Prostory o celkové výměře 79,00 m2 v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 311, Jižní Předměstí, stojící na pozemku p. č. 9580, vše na adrese v Plzni, Karlova 29, k. ú. Plzeň, zapsáno na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město.
Účel nájmu:
bez preference konkrétního využití

Hodnotícím kritériem bude zejména:
- účel budoucího využití předmětných prostorů ve vztahu k ekonomické výhodnosti nabídky výše nájemného;
- nabídka výše nájemného/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě) za celý předmět nájmu, přičemž výběr nájemce bude realizován ve smyslu výše uvedeného bodu.
Pozn.:
Minimální výše nájemného v místě a čase obvyklá za nájem předmětných prostorů v nabízeném technickém i stavebním stavu pro komerční účel určená znaleckým posudkem ze dne 08. prosince 2023 = 1.880 Kč/m2/rok (bez DPH v zákonné sazbě).
(Výše nájemného v místě a čase obvyklá se může lišit v závislosti na požadovaném účelu nájmu, dle kterého by byl tento znalecký posudek případně aktualizován.)
Podmínky budoucího nájemního vztahu:
- Vybraný zájemce převezme předmětné prostory jako celek v technickém stavu, v jakém se nachází ke dni prohlídky.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) zajistí na příslušném stavebním úřadě vlastním nákladem a silami včetně finančního krytí změnu způsobu užívání (tzv. rekolaudaci) předmětných prostorů dle požadovaného účelu nájmu.
- Vybraný zájemce (budoucí nájemce) složí před podpisem smlouvy o nájmu předmětných prostorů finanční jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude vypočtena z předložené nabídky zájemce. Tato finanční jistota bude statutárnímu městu Plzeň (pronajímateli) sloužit k zajištění veškerých jeho pohledávek za nájemcem, které by mohly v budoucnosti v souvislosti s užíváním předmětu nájmu vzniknout, včetně jejich příslušenství. V případě nepoužití finanční jistoty bude složená finanční jistota vrácena zpět zájemci (nájemci) po skončení předmětného nájemního vztahu v plné výši.

Podrobnější či konkrétní dotazy je možno adresovat vedoucí oddělení podpory bydlení Odboru
bytového Magistrátu města Plzeň: Mgr. Jana Vecková, e-mail: veckova@plzen.eu, tel.: 378 034
212.

Parametry:

Nabídka na: pronájem nebytových prostor Adresa: Karlova 29 Lokalita: Plzeň - Jižní Předměstí Započitatelná plocha bytu: 79 m² Rozloha: 79 m² Typ využití objektu: Jiné Typ objektu: Nebytový prostor Stav objektu: Velmi dobrý Typ vlastnictví: Ve vlastnictví města Plzně Dispozice: jiný

Kontakty:

Organizace:

Odbor prodeje majetku, oddělení prodeje domů
a bytů
Škroupova 5,
306 32 Plzeň

Realizuje makléř:

Mgr. Jana Vecková
Telefon: 378 034 212
veckova@plzen.eu

Prohlídka na místě se uskuteční dne 06. února v 9:00 a 14. února 2024 ve 14:00 hod.

Zájemci mohou k tomuto záměru zaslat své nabídky do 29. února 2024 včetně na adresu:
Magistrát města Plzeň, Odbor bytový, Škroupova 5, 306 32 Plzeň, případně dát do podatelny v přízemí budovy Magistrátu města Plzeň na téže adrese, a to v zalepené a zájemcem podepsané obálce, na které bude uvedeno kromě názvu žádající firmy/společnosti včetně její adresy sídla zejména: „Záměr – Karlova 29“.


K později předloženým nabídkám nebude přihlíženo.


Novinky

Městská soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň - Malá ul.

12.02.2024 - 09:52

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň , Malá ul. - datum konání městské soutěže 18. 3. 2024

Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň

26.01.2024 - 11:00

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň - datum konání městské soutěže 28. 2. 2024

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu