Plzeň bude upravovat výši nájemného z bytů ve vlastnictví města pronajatých na dobu neurčitou

27.07.2021

Město Plzeň v roce 2020 zvýšilo ceny nájemného městských bytů u smluv uzavřených na dobu určitou. U těchto smluv je sjednána inflační doložka, dle které je každoročně nájemné navyšováno o roční míru inflace zvýšenou o tři procentní body s tím, že navýšení činí maximálně šest procent. V současné době je nájemné u těchto smluv ve výši 92,07 Kč/m2/měsíc u bytů se standardní kvalitou a 82,87 Kč/m2/měsíc u bytů se sníženou kvalitou. Tím nastala situace, kdy cena nájemného městských bytů je rozdílná u smluv uzavřených na dobu určitou a u smluv uzavřených na dobu neurčitou, u kterých od skončení deregulace nájemného v roce 2012 město Plzeň nájemné dosud nezvyšovalo. „Město do současnosti drželo u smluv na nájem bytu sjednaných na dobu neurčitou nájemné ve výši 82,10 korun/m2/měsíc u bytů se standardní kvalitou a 73,89 korun/m2/měsíc u bytů se sníženou kvalitou. Za posledních devět let jsme cenu nájemného v městských bytech nezvýšili. Dle aktualizované cenové mapy z letošního roku se průměrná výše nájemného v Plzni pohybuje mezi 160 až 180 korunami za metr čtvereční a měsíc. Ceny našeho městského nájemného jsou tedy zhruba na polovině komerčního nájemného. K navyšování nájemného musíme také přistoupit z důvodu dražších stavebních prací při opravách bytů a též z důvodu razantního navýšení cen nemovitostí. Nájemcům těchto bytů bude koncem září letošního roku zaslán návrh na zvýšení nájemného společně s novým Evidenčním listem platným od 1. ledna 2022 se zvýšenou částkou nájemného na 92,07 korun/m2/měsíc u bytů se standardní kvalitou a 82,87 korun/m2/měsíc u bytů se sníženou kvalitou. Další zvyšování schválené Radou města Plzně bude probíhat v tříletých intervalech a bude odpovídat výši nájemného u smluv na dobu určitou s tím, že výše nájemného bude navýšena za příslušné tříleté období maximálně o 20 %. Nájemce s dobou neurčitou však může v případě zájmu také požádat o uzavření dodatku ke smlouvě s meziročním nárůstem nájemného tak, jako u smluv na dobu určitou. Tím by nájemce předešel jednorázovému navýšení nájemného jednou za tři roky,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf. Zvyšování nájemného se nevztahuje na byty zvláštního určení a byty pro seniory, u kterých město Plzeň stále drží nájemné ve výši 50,00 Kč/m2/měsíc. Na byty vystavěné za použití finančních prostředků z dotačních titulů státu je stanovený samostatný výpočet nájemného.


PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu