ŽÁDOST O REGISTRACI na dostupné bydlení

Podmínky výše příjmů pro typ registrace na dostupné bydlení:
- Žádost na registraci na „Standardní bydlení“ si může podat žadatel, který v součtu příjmů (ze zaměstnání, podnikání, starobního či invalidního důchodu) nepřekročí průměrnou měsíční mzdu za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ.
- Žádost na registraci na „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ si může podat žadatel, který v součtu příjmů (ze zaměstnání, podnikání, starobního či invalidního důchodu) nepřekročí průměrnou měsíční mzdu za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ nebo společní žadatelé, kteří nepřekročí 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ.
- Žádost na registraci na „Bezbariérový“ si může podat žadatel bez ohledu na výši příjmů.

Typ registrace žadatele na dostupné bydlení

Standardní bydlení Senioři a osoby se zdravotním postižením Bezbariérový
- s výjimkou bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- s výjimkou bezbariérových bytů
- pro osoby ve starobním důchodu nebo pro osoby ve III. stupni invalidního důchodu (v mimořádném případě i II. stupeň) - byty pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- pro osoby minimálně 2 roky před starobním důchodem (byty pro seniory)
- pro osoby tělesně postižené
(nepohyblivé osoby nebo osoby využívající mechanický či elektrický invalidní vozík)

A. Údaje žadatele o registraci na dostupné bydlení


Na základě uzavřené pracovní smlouvy s pracovním úvazkem


Na základě uzavřené dohody o provedení práce


Na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti

pobírám podporu v nezaměstnanosti
pobírám podporu při rekvalifikaci
nepobírám žádnou podporu
od do na základě:

pracovní smlouvy s pracovním úvazkem
dohody o provedení práce
dohody o pracovní činnosti


špatná dostupnost občanské vybavenosti či MHD (zdravotní péče, škola, pošta, úřad)
neoblíbená lokalita dosavadního bydlení (nevyhovuje mi lokalita současného bydlení)
nesnášenlivost se spolunájemci (řeším spory s ostatními nájemci)
bydlím v bytě ve vyšším nadzemním podlaží či v domě bez výtahu
požaduji byt o menší podlahové ploše či méně vybavený s ohledem na svoje příjmy a schopnost v budoucnu hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu
bydlím v malém bytě a spolu se mnou bydlí v bytě větší počet členů rodiny a požaduji byt větší
ostatní, uveďte jaké
nejsem nájemce žádného bytu

Údaje spolužadatele o byt (manžel/manželka, druh/družka)


Na základě uzavřené pracovní smlouvy s pracovním úvazkem


Na základě uzavřené dohody o provedení práce


Na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti

pobírám podporu v nezaměstnanosti
pobírám podporu při rekvalifikaci
nepobírám žádnou podporu
od do na základě:

pracovní smlouvy s pracovním úvazkem
dohody o provedení práce
dohody o pracovní činnosti


špatná dostupnost občanské vybavenosti či MHD (zdravotní péče, škola, pošta, úřad)
neoblíbená lokalita dosavadního bydlení (nevyhovuje mi lokalita současného bydlení)
nesnášenlivost se spolunájemci (řeším spory s ostatními nájemci)
bydlím v bytě ve vyšším nadzemním podlaží či v domě bez výtahu
požaduji byt o menší podlahové ploše či méně vybavený s ohledem na svoje příjmy a schopnost v budoucnu hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu
bydlím v malém bytě a spolu se mnou bydlí v bytě větší počet členů rodiny a požaduji byt větší
ostatní, uveďte jaké
nejsem nájemce žádného bytu

Aktuální bytová situace žadatele *

přežívám venku
přespávám na noclehárně tj. pouze přes noc
osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení)
přechodně bydlím u rodičů
bydlím v azylovém domě nebo chráněném bydlení
bydlím na ubytovně
opouštím zdravotnické zařízení (nemám kam jít)
opouštím dětský domov (nemám kam jít)
opouštím institut pěstounské péče (nemám kam jít)
budu propuštěn z nápravného zařízení apod.
žiji v nejistém bydlení (bez nájemní smlouvy)
mám ukončení nájmu bytu (výpovědí nebo uplynutím doby určité bez možnosti dalšího obnovení)
přechodně bydlím u příbuzných nebo přátel
jiné/pokud se nehodí žádná z výše uvedených možností, popište situaci


Důvod podání žádosti o registraci, podrobný popis bytové situace, v níž jsem se ocitl(a), popis historie bydlení, zdravotní, finanční důvody, ukončení nájmu apod.

Naléhavost

Mám sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního stavu:
ANO NE

byt v domě bez výtahu
zhoršený přístup do bytu kvůli náhlému zhoršení zdravotního stavu, zejména mobility
uvádím skutečnosti, které jsou dle mého názoru důležité pro posouzení mojí situace
Uvedené informace podléhají mlčenlivosti a uvádí se jen v zájmu žadatele při vyplňování žádosti o registraci na dostupné bydlení:

Další osoby

Další osoby, které bydlí s žadatelem v dosavadním bytě:


Jméno
Příjmení
datum narození
vztah k žadateli
nastěhuje se do nového bytu
student
ANO NE
ANO
ANO NE
ANO
ANO NE
ANO
ANO NE
ANO
ANO NE
ANO
ANO NE
ANO
ANO NE
ANO
ANO NE
ANO
ANO NE
ANO
ANO NE
ANO
Další osoby, které nebydlí s žadatelem v dosavadním bytě, ale budou se s ním do nového bytu stěhovat:

Jméno
Příjmení
datum narození
vztah k žadateli
zdržuje se na adrese
Počet osob, které se nastěhují do nového bytu *

B. Údaje o bytě nebo prostoru, ve kterém žadatel bydlí


C. Ostatní údaje

vozíčkář
Požadavek na vybavení domu výtahem ze zdravotních důvodůpoživatel příspěvku na péči NEBO věk nad 65 let (I.stupně - závislost, nebo invalidita 1. stupně, nebo věk > 65 let)
držitel průkazu ZTP nebo poživatel příspěvku na péči (II. stupně - středně těžká závislost, nebo invalidita 2. stupně)
držitel průkazu ZTP/P nebo poživatel příspěvku na péči (III. stupně - těžká závislost a IV. stupně - úplná závislost nebo invalidita 3. stupně)


uveďte název poskytovatele:


uveďte vztah k pečující osobě (dcera, syn, vnuk, vnučka apod.):
Vyplňte jméno opatrovníka:


Jelikož se na adrese trvalého bydliště nezdržuji, poštu, prosím, zasílat na doručovací adresu: (max 500 znaků)ze dne
s platností do
TP č.
ZTP č.
ZTP/P č.
Jiná sdělení nebo informace žadatele o registraci (požádáno o invalidní důchod nebo jeho zvýšení, požádáno o příspěvek na péči, rozsah omezení svéprávnosti.): (max 1000 znaků)


Čestně prohlašuji, že *
  • všechny údaje, které jsem v registraci uvedl/uvedla jsou pravdivé a v případě výzvy pracovníky Odboru bytového Magistrátu města Plzně jsem schopen/schopna vše doložit dokumenty
  • pokud nebudu uvedené dokumenty schopen doložit, přihláška bude vyřazena a registraci je nutno změnit
  • všechny změny, které po podání registrace nastanou, nejpozději před podáním přihlášky o nájem bytu je registrovaný žadatel povinen předmětnou registraci upravit tak, aby všechny údaje v ní uvedené byly aktuální
  • nejsem výlučným vlastníkem bytové jednotky, rodinného nebo bytového domu nebo nejsem většinovým spoluvlastníkem bytového domu
Beru na vědomí, *
  • že nesplnění výše uvedených povinností bude mít za následek vyřazení registrace z evidence, popř. snížení bodového hodnocení
  • případné právní důsledky při získání bytu na základě nepravdivých údajů
  • v případě, že minimálně 2 roky neobnovím svoji žádost o registraci (za obnovení se považuje i změna údajů uvedených v žádosti o registraci) nebo se minimálně 2 roky nepřihlásím na žádný ze zveřejněných bytů pro registrované žadatele, bude moje žádost o registraci vyřazena z evidence žádostí o registraci


PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu