Časté dotazy - pronájem bytů

Mohu podat přihlášku v případě, kdy jsem již nájemcem městského bytu?
Přihlášku může podat i občan, který je již nájemcem městského bytu. Může tak však učinit pouze za podmínky, že v případě jeho úspěšného umístění ve výběru nájemce uzavře současně s nájemní smlouvou na vybraný byt dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu, jehož je do té doby nájemcem, včetně sjednání jeho závazku o vyklizení tohoto bytu ve stanovené lhůtě.

Jaké podmínky musím splňovat, abych uspěl ve výběrovém řízení?
Hodnocení podaných přihlášek je posuzováno na základě celé řady kritérií a následně bodově hodnoceno. V prvé řadě nesmí mít účastník u města pohledávky po lhůtě splatnosti, musí být alespoň 6 měsíců zaměstnán (v případě OSVČ alespoň 1 rok na trhu práce) nebo pobírat starobní nebo invalidní důchod, musí splňovat stanovenou výši příjmu a na výzvu doložit veškeré požadované přílohy k žádosti. Dále jsou posuzovány a hodnoceny na základě následujících ukazatelů – vztah občana k městu Plzeň, přiměřenost průměrného měsíčního příjmu účastníka, doba trvání zaměstnání, přiměřenost velikosti bytu a další důvody podání přihlášky (naléhavost získání bytu, náročnost dojíždění, atp.). Jelikož jsou skutečnosti uvedené v přihlášce ověřovány, je nezbytné uvádět pouze celé a pravdivé informace. Záměrné uvedení nepravdivých informací, popřípadě i chybné nebo nedostatečné vyplnění přihlášky, je důvodem pro vyřazení z výběru.

Na jakou dobu je uzavírána nájemní smlouva?
Nájem je uzavírán na dobu určitou, a to v rozmezí 6 až 11 měsíců, vždy však buď do 30. září nebo 31. března běžného roku s možností obnovování doby trvání nájemního vztahu vždy o 6 měsíců, pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti.

Do jakého data je nutné podat přihlášku?
Datum uzávěrky přihlášek je vždy uveřejněno v záměru oznámeném Statutárním městem Plzeň zastoupeném Bytovým odborem Magistrátu města Plzně. Informace o příslušné uzávěrce pro podání přihlášek je zveřejňována i na realitním serveru.

Jakou formou mohu přihlášku podat?
Přihlášku je možné podat elektronickou formou odkazem z realitního portálu. V opačném případě je k podání přihlášky nutné využít předtištěného tiskopisu, který účastník obdrží na Bytovém odboru MMP, případně je k dispozici ke stažení na webových stránkách města www.plzen.eu.

Jaké dokumenty jsou přílohou podané přihlášky a kdy je nutné je doložit?
Přílohou podané přihlášky je potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce a potvrzení o zaměstnání včetně potvrzení o délce pracovního poměru (v případě OSVČ doklady prokazující účast na trhu práce a délku účasti, v případě starobních či invalidních důchodců výměr důchodu). Dokumenty předkládá účastník až na základě výzvy.

Mohu podat přihlášku v případě, že jsem vedený v evidenci žadatelů o byt u MMP?
Přihlášku k výběru nájemce může podat i občan, který je vedený v Evidenci žadatelů o byt, pokud splňuje všechny stanovené podmínky.


Novinky

Městská soutěž na prodej nemovitých věcí v k. ú. Dolní Vlkýš

12.10.2022 - 16:04

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovitých věcí v k. ú. Dolní Vlkýš - datum konání městské soutěže je 16. 11. 2022.

Realitní agentura města Plzně - Soukromé byty

09.06.2022 - 12:45

Od června město Plzeň spustilo provoz Realitní agentury, která spojuje soukromý sektor a zájemce o bydlení, tak, že oboustranně pomáhá k dosažení bydlení. Více informací a aktuální nabídky najdete v záložce Soukromé byty.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu