Časté dotazy - pronájem bytů

Mohu podat přihlášku v případě, kdy jsem již nájemcem městského bytu?
Přihlášku může podat i občan, který je již nájemcem městského bytu. Může tak však učinit pouze za podmínky, že v případě jeho úspěšného umístění ve výběru nájemce uzavře současně s nájemní smlouvou na vybraný byt dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu, jehož je do té doby nájemcem, včetně sjednání jeho závazku o vyklizení tohoto bytu ve stanovené lhůtě.

Jaké podmínky musím splňovat, abych uspěl ve výběrovém řízení?
Hodnocení podaných přihlášek je posuzováno na základě celé řady kritérií a následně bodově hodnoceno. V prvé řadě nesmí mít účastník u města pohledávky po lhůtě splatnosti, musí být alespoň 6 měsíců zaměstnán (v případě OSVČ alespoň 1 rok na trhu práce) nebo pobírat starobní nebo invalidní důchod, musí splňovat stanovenou výši příjmu a na výzvu doložit veškeré požadované přílohy k žádosti. Dále jsou posuzovány a hodnoceny na základě následujících ukazatelů – vztah občana k městu Plzeň, přiměřenost průměrného měsíčního příjmu účastníka, doba trvání zaměstnání, přiměřenost velikosti bytu a další důvody podání přihlášky (naléhavost získání bytu, náročnost dojíždění, atp.). Jelikož jsou skutečnosti uvedené v přihlášce ověřovány, je nezbytné uvádět pouze celé a pravdivé informace. Záměrné uvedení nepravdivých informací, popřípadě i chybné nebo nedostatečné vyplnění přihlášky, je důvodem pro vyřazení z výběru.

Na jakou dobu je uzavírána nájemní smlouva?
Nájem je uzavírán na dobu určitou, a to v rozmezí 6 až 11 měsíců, vždy však buď do 30. září nebo 31. března běžného roku s možností obnovování doby trvání nájemního vztahu vždy o 6 měsíců, pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti.

Do jakého data je nutné podat přihlášku?
Datum uzávěrky přihlášek je vždy uveřejněno v záměru oznámeném Statutárním městem Plzeň zastoupeném Bytovým odborem Magistrátu města Plzně. Informace o příslušné uzávěrce pro podání přihlášek je zveřejňována i na realitním serveru.

Jakou formou mohu přihlášku podat?
Přihlášku je možné podat elektronickou formou odkazem z realitního portálu. V opačném případě je k podání přihlášky nutné využít předtištěného tiskopisu, který účastník obdrží na Bytovém odboru MMP, případně je k dispozici ke stažení na webových stránkách města www.plzen.eu.

Jaké dokumenty jsou přílohou podané přihlášky a kdy je nutné je doložit?
Přílohou podané přihlášky je potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce a potvrzení o zaměstnání včetně potvrzení o délce pracovního poměru (v případě OSVČ doklady prokazující účast na trhu práce a délku účasti, v případě starobních či invalidních důchodců výměr důchodu). Dokumenty předkládá účastník až na základě výzvy.

Mohu podat přihlášku v případě, že jsem vedený v evidenci žadatelů o byt u MMP?
Přihlášku k výběru nájemce může podat i občan, který je vedený v Evidenci žadatelů o byt, pokud splňuje všechny stanovené podmínky.


Novinky

Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese Skvrňanská 32, Plzeň

09.11.2018 - 09:01

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovité věci na adrese Skvrňanská 32, Plzeň. Termín konání městské soutěže je 12. 12. 2018.

Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese Mánesova 25, Plzeň

09.11.2018 - 09:00

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nemovité věci na adrese Mánesova 25, Plzeň. Termín konání městské soutěže je 12. 12. 2018.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu