Informace k pronájmům bytů bez registrace

Dostupné bydlení bez registrace je určeno zejména pro občany města Plzně či osoby se zaměstnáním v Plzni, kteří mají dostatečné pravidelné příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání, a město u nich nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.

Záměr města pronajmout uvolněné byty je vždy zveřejněn na úředních deskách města nebo stránkách a vývěskách Odboru bytového Magistrátu města Plzně, a to v případě jejich zřízení. Byty jsou zveřejněny i na realitním portálu města byty.plzen.eu

• byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné do 90 m2
• byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné nad 90 m2

Podmínky mohou být dále upřesněny tak, že může být výběr omezen jen pro určitý okruh zájemců o bydlení (např. rodina s dětmi, samostatně žijící osoba, mladá rodina, matka s dětmi apod.).

Podmínky výběru nájemce:
K výběru na nájemce se může přihlásit pouze fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná a bude akceptovat a splňovat podmínky vyhlašovatele. Přihlášku k výběru může podat jak občan, který nemá podanou žádost o registraci na dostupné bydlení, tak i občan s registrací u Odboru bytového Magistrátu města Plzně. Přihlášku může podat také osoba, která je již nájemcem městského bytu, ale pouze za podmínky, že v případě jeho úspěšného umístění ve výběru nájemce uzavře současně s nájemní smlouvou na vybraný byt dohodu o skončení nájemního vztahu k bytu, jehož je do té doby nájemcem, včetně sjednání jeho závazku o vyklizení tohoto bytu ve stanovené lhůtě. Podmínky k výběru nájemce včetně předepsaného postupu a formálních náležitostí jsou zveřejněné v dokumentu Podmínky výběru nájemce do bytu formou přihlášky na dostupné bydlení bez registrace, které je možné si stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy. Přihlášku je možné podat elektronicky prostřednictvím realitního portálu (kliknutím na odkaz MÁM ZÁJEM O TENTO BYT ), případně doručením v listinné podobě na adresu do termínu uvedeném v záměru.

Podmínky výše příjmů u bytů o podlahové ploše započitatelné pro nájemné do 90 m2:

a) příjmy jsou definovány následovně:
- příjem účastníka se započte za podmínky, že bude min. 6 měsíců zaměstnán
- příjem OSVČ se započte za podmínky, že bude alespoň 1 rok na trhu práce a započte se tak, že ½ příjmu z podnikání na straně započtení příjmů, který je předmětem daně z příjmů bez výdajů souvisejících s příjmy z podnikání se vydělí číslem 12
- příjem starobního či invalidního důchodu se započte bez ohledu na dobu jeho přiznání či stupeň invalidity

b) účastník musí splňovat následující podmínky výše příjmů a to:
- součet všech příjmů účastníka dle bodu a) musí být roven či převýšit 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ
- v případě společných účastníků dle bodu a) musí být společný příjem roven či převýšit 0,7 násobku průměrné měsíční mzdy za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ
- v případě příjmů účastníka pouze ze starobního nebo invalidního důchodu musí jejich příjem být roven či převýšit 0,35 násobku průměrné měsíční mzdy za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ
- v případě příjmů společných účastníků pouze ze starobních nebo invalidních důchodů musí jejich společný příjem být roven či převýšit 0,5 násobku průměrné měsíční mzdy za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ.

Podmínky výše příjmů u bytů o podlahové ploše započitatelné pro nájemné nad 90 m2:

a) příjmy jsou definovány následovně:
- příjem účastníka se započte za podmínky, že bude min. 6 měsíců zaměstnán
- příjem OSVČ se započte za podmínky, že bude alespoň 1 rok na trhu práce a započte se tak, že ½ příjmu z podnikání na straně započtení příjmů, který je předmětem daně z příjmů bez výdajů souvisejících s příjmy z podnikání se vydělí číslem 12

b) účastník (společní účastníci) musí splňovat následující podmínky výše příjmů a to:
- součet všech příjmů účastníka dle bodu a) musí být roven či převýšit 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ.
- v případě společných účastníků dle bodu a) musí být společný příjem roven či převýšit 1,2 násobku průměrné měsíční mzdy za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ.

Pokud budete dle poskytnutých údajů v přihlášce vybrán do užšího výběru na případného budoucího nájemce, zkontaktuje Vás zaměstnanec Odboru bytového Magistrátu města Plzně a vyzve Vás k doložení těchto údajů potřebnými dokumenty, které je nutné předložit do 15 dnů od výzvy.

Typy bytů

Byt na úpravu je byt, v kterém město umožňuje občanům podílet se vlastními finančními prostředky na jeho opravě ve stanoveném časovém rozmezí (maximálně 12 měsíců) a zajistit si tak vyšší úroveň bydlení. S vybranými budoucími novými nájemci bude uzavřena Smlouva o úpravě bytu na náklady stavebníka a o uzavření budoucí nájemní smlouvy. U těchto bytů umožňuje občanům město podílet se vlastním nákladem na opravě bytu ve stanoveném časovém rozmezí (maximálně 12 měsíců) a zajistit si tak vyšší úroveň bydlení. Finanční prostředky, kterými nájemce zajistí opravy bytu – konkrétní podmínky jsou vždy zveřejněny u příslušného bytu.

Byt vizualizovaný je byt, který bude rekonstruován s tzv. vizualizací, tedy projde velmi nákladnou, kompletní rekonstrukcí – konkrétní podmínky jsou vždy zveřejněny u příslušného bytu.

Ostatní (byty již opravené).

Další informace naleznete zde


Dokumenty je stažení:

Podmínky výběru nájemce do bytu formou přihlášky na dostupné bydlení bez registrace


Časté dotazy - pronájem bytů

Mohu podat přihlášku v případě, kdy jsem již nájemcem městského bytu?
Přihlášku může podat i občan, který je již nájemcem městského bytu. Může tak však učinit pouze za podmínky, že v případě jeho úspěšného umístění ve výběru nájemce uzavře současně s nájemní smlouvou na vybraný byt dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu, jehož je do té doby nájemcem, včetně sjednání jeho závazku o vyklizení tohoto bytu ve stanovené lhůtě.

Jaké podmínky musím splňovat, abych uspěl ve výběrovém řízení?
Hodnocení podaných přihlášek je posuzováno na základě celé řady kritérií a následně bodově hodnoceno. V prvé řadě nesmí mít účastník u města pohledávky po lhůtě splatnosti, musí být alespoň 6 měsíců zaměstnán (v případě OSVČ alespoň 1 rok na trhu práce) nebo pobírat starobní nebo invalidní důchod, musí splňovat stanovenou výši příjmu a na výzvu doložit veškeré požadované přílohy k žádosti. Dále jsou posuzovány a hodnoceny na základě následujících ukazatelů – vztah občana k městu Plzeň, přiměřenost průměrného měsíčního příjmu účastníka, doba trvání zaměstnání, přiměřenost velikosti bytu a další důvody podání přihlášky (naléhavost získání bytu, náročnost dojíždění, atp.). Jelikož jsou skutečnosti uvedené v přihlášce ověřovány, je nezbytné uvádět pouze celé a pravdivé informace. Záměrné uvedení nepravdivých informací, popřípadě i chybné nebo nedostatečné vyplnění přihlášky, je důvodem pro vyřazení z výběru.

Na jakou dobu je uzavírána nájemní smlouva?
Nájem je uzavírán na dobu určitou, a to v rozmezí 6 až 11 měsíců, vždy však buď do 30. září nebo 31. března běžného roku s možností obnovování doby trvání nájemního vztahu vždy o 6 měsíců, pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti.

Do jakého data je nutné podat přihlášku?
Datum uzávěrky přihlášek je vždy uveřejněno v záměru oznámeném Statutárním městem Plzeň zastoupeném Bytovým odborem Magistrátu města Plzně. Informace o příslušné uzávěrce pro podání přihlášek je zveřejňována i na realitním serveru.

Jakou formou mohu přihlášku podat?
Přihlášku je možné podat elektronickou formou odkazem z realitního portálu. V opačném případě je k podání přihlášky nutné využít předtištěného tiskopisu, který účastník obdrží na Bytovém odboru MMP, případně je k dispozici ke stažení na webových stránkách města www.plzen.eu.

Jaké dokumenty jsou přílohou podané přihlášky a kdy je nutné je doložit?
Přílohou podané přihlášky je potvrzení o výši příjmu za uplynulý kalendářní rok či poslední tři měsíce a potvrzení o zaměstnání včetně potvrzení o délce pracovního poměru (v případě OSVČ doklady prokazující účast na trhu práce a délku účasti, v případě starobních či invalidních důchodců výměr důchodu). Dokumenty předkládá účastník až na základě výzvy.

Mohu podat přihlášku v případě, že jsem vedený v evidenci žadatelů o byt u MMP?
Přihlášku k výběru nájemce může podat i občan, který je vedený v Evidenci žadatelů o byt, pokud splňuje všechny stanovené podmínky.

Novinky

Městská soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň - Malá ul.

12.02.2024 - 09:52

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň , Malá ul. - datum konání městské soutěže 18. 3. 2024

Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň

26.01.2024 - 11:00

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň - datum konání městské soutěže 28. 2. 2024

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu