Informace k pronájmům bytů s registrací

Rada města Plzně svým usnesením č. 1332 ze dne 17. prosince 2019 schválila nová pravidla pro nakládání s byty a uzavírání smluv o nájmu bytů s platností od 1. května 2020, která následně byla aktualizována na základě dosavadní praxe usnesením Rady města Plzně č. 656 ze dne 27. června 2022 s platností od 1. července 2022. Od 1. května 2020 byl tedy ukončen předchozí systém podávání „žádostí o byt“. Dřívější fyzické žádosti, kromě žádostí o byty zvláštního určení pro seniory a bezbariérové byty, byly zrušeny. Nově se zájemci o městský byt mohou registrovat elektronicky formou „registrace na dostupné bydlení“ na realitním portálu města https://byty.plzen.eu/. Registrací získáte unikátní přístupový KÓD, který budete potřebovat při podávání přihlášek na zveřejněné byty určené pro registrované i případné změny údajů v podané registraci.

Nový model s sebou přináší transparentnější a uživatelsky přívětivý systém. Každá registrace je bodově hodnocena. Hodnotí se zejména zdravotní stav žadatele, jeho bytová potřeba, zda je zájemce zaměstnán (pokud mu nebrání zvláštní, zejména zdravotní důvody), dluhy vůči městu apod.

Žádost o registraci může podat fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná. Podat je možné jen jednu žádost o registraci (platí i pro spolužadatele, např. manželé apod.). Registraci lze podat, pokud nejste vy nebo spolužadatel vlastníky bytové jednotky, rodinného či bytového domu, nebo nejste většinovým spoluvlastníkem bytového domu, nejste nájemcem jiného bytu ve vlastnictví obce či nemáte podanou žádost o byt v jiné obci.

Na webové adrese realitního portálu města najdou případní zájemci v bytové nouzi mimo bytů určených pro standardní bydlení zároveň i volné byty pro seniory, které jsou určeny pro osoby v předdůchodovém věku (tj. 2 roky před starobním důchodem), i uvolněné bezbariérové byty. Stávající žádosti o byty zvláštního určení a bezbariérové byty budou převedeny do registrace a bude s nimi nakládáno jako doposud. U každého bytu bude uvedeno, pro jakou kategorii žadatelů je byt zveřejněn, kdo a za jakých podmínek se na byt může přihlásit (např. matka či otec samoživitel maximálně se 2 dětmi apod.).

Pokud budete dle poskytnutých údajů v registraci vybrán do užšího výběru na budoucího nájemce, zkontaktuje Vás zaměstnanec Odboru bytového Magistrátu města Plzně a vyzve Vás k doložení těchto údajů potřebnými dokumenty, které je nutné předložit do 15 dnů od výzvy.

Údaje v registraci je nutné pravidelně aktualizovat, a to neprodleně při jakékoliv změně životní a bytové situace, např. přestěhování, změna zdravotního stavu, výpověď z nájmu bytu apod. V případě, že se registrovaný žadatel minimálně 2 roky nepřihlásí na žádný ze zveřejněných bytů pro registrované zájemce nebo minimálně 2 roky neprovede změny údajů ve své registraci, bude tato vyřazena z evidence.

Podmínky výše příjmů:

a) registraci na typ „Standardní bydlení“ si může podat žadatel, který v součtu příjmů (ze zaměstnání, podnikání, starobního či invalidního důchodu) nepřekročí průměrnou měsíční mzdu za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašovanou ČSÚ nebo společní žadatelé, kteří nepřekročí 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ.

b) registraci na typ „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ si může podat žadatel, který v součtu příjmů (ze zaměstnání, podnikání, starobního či invalidního důchodu) nepřekročí průměrnou měsíční mzdu za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašovanou ČSÚ nebo společní žadatelé, kteří nepřekročí 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy za NH za uplynulý kalendářní rok vyhlašované ČSÚ.

c) registraci na typ „Bezbariérový“ si může podat žadatel bez ohledu na výši příjmů.

Typy bytů:

Standardní bydlení je určeno domácnostem, které mají nižší příjem.

Byt pro seniory a osoby se zdravotním postižením je určen pro poživatele starobního důchodu nebo poživatelé předčasného starobního důchodu (případně pro občany s předpokládaným vznikem nároku na přiznání starobního důchodu ve lhůtě do 2 let od podání žádosti) nebo pro osoby ve III. stupni invalidního důchodu (v mimořádném případě i II. stupeň). Jedná se o klienty, jejichž schopnost získání vlastního bydlení je omezena věkem nebo zdravotním stavem, avšak osoby zcela soběstačné, bez potřeby komplexní péče.

Bezbariérový byt má charakter bytů zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o byty zvlášť upravené a určené pro zdravotně znevýhodněné osoby s porušenou funkcí pohybového ústrojí. Jsou výhradně určeny jako pomoc osobám, které mají postižení pohybového ústrojí, a které nemohou svou bytovou situaci řešit vlastními prostředky.

Další informace naleznete zde

Novinky

Městská soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň - Malá ul.

12.02.2024 - 09:52

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 131/1 v k. ú. Plzeň , Malá ul. - datum konání městské soutěže 18. 3. 2024

Městská soutěž - prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň

26.01.2024 - 11:00

Statutární město Plzeň vyhlašuje městskou soutěž na prodej nebytové jednotky č. 2251/14, Francouzská tř. 63, Plzeň - datum konání městské soutěže 28. 2. 2024

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
nejdlova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu