Informace k pronájmům bytů s registrací

Rada města Plzně svým usnesením č. 1332 ze dne 17. prosince 2019 schválila nová pravidla pro nakládání s byty a uzavírání smluv o nájmu bytů s platností od 1. května 2020. Od stejného data skončil dosavadní systém podávání „žádostí o byt“. Veškeré tyto žádosti o byt, kromě žádostí o byty zvláštního určení pro seniory a bezbariérové byty, byly zrušeny. Nově se zájemci o městský byt mohou registrovat elektronicky formou „registrace na dostupné bydlení“ na realitním portálu města https://byty.plzen.eu/. Registrací získáte unikátní přístupový KÓD, který budete potřebovat při podávání přihlášek na zveřejněné byty určené pro registrované i případné změny údajů v podané registraci.

Nový model s sebou přináší transparentnější a uživatelsky přívětivý systém. Každá registrace je bodově hodnocena. Hodnotí se zejména zdravotní stav žadatele, jeho bytová potřeba, zda je zájemce zaměstnán (pokud mu nebrání zvláštní, zejména zdravotní důvody), dluhy vůči městu apod.

Žádost o registraci může podat fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná. Podat je možné jen jednu žádost o registraci (platí i pro spolužadatele, např. manželé apod.). Registraci lze podat, pokud nejste vy nebo spolužadatel vlastníky bytové jednotky, rodinného či bytového domu, nebo nejste většinovým spoluvlastníkem bytového domu, nejste nájemcem jiného bytu ve vlastnictví obce či nemáte podanou žádost o byt v jiné obci.

Na webové adrese realitního portálu města najdou případní zájemci v bytové nouzi mimo bytů určených pro standardní bydlení zároveň i volné byty pro seniory, které jsou určeny pro osoby v předdůchodovém věku (tj. 2 roky před starobním důchodem), i uvolněné bezbariérové byty. Stávající žádosti o byty zvláštního určení a bezbariérové byty budou převedeny do registrace a bude s nimi nakládáno jako doposud. U každého bytu bude uvedeno, pro jakou kategorii žadatelů je byt zveřejněn, kdo a za jakých podmínek se na byt může přihlásit (např. matka či otec samoživitel maximálně se 2 dětmi apod.).

Pokud budete dle poskytnutých údajů v registraci vybrán do užšího výběru na budoucího nájemce, zkontaktuje Vás zaměstnanec Odboru bytového Magistrátu města Plzně a vyzve Vás k doložení těchto údajů potřebnými dokumenty, které je nutné předložit do 15 dnů od výzvy.

Údaje v registraci je nutné pravidelně aktualizovat, a to neprodleně při jakékoliv změně životní a bytové situace, např. přestěhování, změna zdravotního stavu, výpověď z nájmu bytu apod. V případě, že se registrovaný žadatel minimálně 2 roky nepřihlásí na žádný ze zveřejněných bytů pro registrované zájemce nebo minimálně 2 roky neprovede změny údajů ve své registraci, bude tato vyřazena z evidence.

Podmínky výše příjmů:

a) registraci na typ „Standardní bydlení“ si může podat žadatel, který v součtu příjmů (ze zaměstnání, podnikání, starobního či invalidního důchodu) nepřekročí průměrnou měsíční mzdu za NH vyhlášenou ČSÚ, vždy k 1. 1. daného roku nebo společní žadatelé, kteří nepřekročí 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za NH vyhlášenou ČSÚ, vždy k 1. 1. daného roku.

b) registraci na typ „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ si může podat žadatel, který v součtu příjmů (ze zaměstnání, podnikání, starobního či invalidního důchodu) nepřekročí průměrnou měsíční mzdu za NH vyhlášenou ČSÚ, vždy k 1.1. daného roku nebo společní žadatelé, kteří nepřekročí 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy za NH vyhlášenou ČSÚ, vždy k 1.1. daného roku.

c) registraci na typ „Bezbariérový“ si může podat žadatel bez ohledu na výši příjmů.

Typy bytů:

Standardní bydlení je určeno domácnostem, které mají nižší příjem.

Byt pro seniory a osoby se zdravotním postižením je určen pro poživatele starobního důchodu nebo poživatelé předčasného starobního důchodu (případně pro občany s předpokládaným vznikem nároku na přiznání starobního důchodu ve lhůtě do 2 let od podání žádosti) nebo pro osoby ve III. stupni invalidního důchodu (v mimořádném případě i II. stupeň). Jedná se o klienty, jejichž schopnost získání vlastního bydlení je omezena věkem nebo zdravotním stavem, avšak osoby zcela soběstačné, bez potřeby komplexní péče.

Bezbariérový byt má charakter bytů zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o byty zvlášť upravené a určené pro zdravotně znevýhodněné osoby s porušenou funkcí pohybového ústrojí. Jsou výhradně určeny jako pomoc osobám, které mají postižení pohybového ústrojí, a které nemohou svou bytovou situaci řešit vlastními prostředky.

Další informace naleznete zde

Novinky

Soutěž na prodej majetku - soubor pozemků vč. staveb v k. ú. Skvrňany

15.01.2021 - 11:49

Statutární město Plzeň vyhlašuje soutěž na prodej městského majetku, a to souboru pozemků vč. staveb, vše v k. ú. Skvrňany. Jedná se o uzavřený prostor bývalých kasáren Plzeň – Zátiší, západní část areálu, do kterého se vjíždí z ul. Ke Karlovu. Bližší informace naleznete na záložce prodej.

Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů

02.11.2020 - 07:59

Statutární město Plzeň dokončilo výstavbu 8 sociálních bytů na adrese U Radbúzy 8, Plzeň, na které byla čerpána dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 9 192 418,47 Kč. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu