Informace k pronájmům

Chtěli bychom Vás informovat, že město Plzeň neúčtuje za podání přihlášky o byt žádné poplatky ani rezervační platby. Pokud by takové platby po Vás kdokoli požadoval, nehraďte je a informujte Policii ČR!

Nakládání s byty ve vlastnictví statutárního města Plzeň

Statutární město Plzeň je povinno zajistit odborné nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém majetku, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákonem o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů. S byty a nebytovými prostory je nakládáno v souladu se směrnicí QS 63-05 Nakládání s byty a nebytovými prostory v domech ve vlastnictví města Plzně a instrukcí QS 63-05-09 schválenými usnesením Rady města Plzně č. 505 ze dne 5. května 2016 s účinností ode dne 1. června 2016 včetně postupu při výběru žadatelů o nájem a uzavírání smluv o nájmu bytů. Volné byty v majetku města Plzně určené k nájmu jsou využívány přednostně v celoměstském zájmu a následně zejména pro občany města Plzně, kteří potřebují vyřešit svoji bytovou situaci.

Byty k nájmu

Vzhledem ke skutečnosti, že statutární město Plzeň disponuje ve svém majetku byty různých podlahových ploch a různé kvality, stanovuje směrnice schválená usnesením Rady města Plzně rozdílná pravidla při jejich obsazování. Na realitním portálu města www.byty.plzen.eu jsou byty určené ke zveřejnění, a to

  • byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné do 90 m2
  • byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné nad 90 m2

Nejedná se o byty, které jsou určené pro Evidenci žadatelů o byt. Záměr města pronajmout uvolněné byty je včetně jejich příslušného seznamu vždy zveřejněn na úředních deskách města nebo stránkách a vývěskách Bytového odboru Magistrátu města Plzně (MMP), a to v případě jejich zřízení. Byty zveřejněné v příslušném záměru jsou zveřejněny i na realitním portálu města.

Podmínky výběru nájemce

K výběru na nájemce se může přihlásit pouze fyzická osoba, která dosáhla plnoletosti, není zbavena způsobilosti k právním úkonům a bude akceptovat a splňovat soutěžní podmínky vyhlašovatele. Přihlášku může podat občan, který nemá podánu žádost o nájem městského bytu, a za uvedených podmínek i občan vedený v evidenci žadatelů o byt u MMP nebo občan, který je již nájemcem. Podmínky k výběru nájemce včetně předepsaného postupu a formálních náležitostí jsou zveřejněné v dokumentech Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše do 90 m2 a koeficientem kvality domu 1 a Podmínky výběru nájemce do bytů o podlahové ploše nad 90 m2 bez ohledu na výši koeficientu kvality domu, které je možné si stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy. Přihlášku je možné podat buď elektronicky prostřednictvím realitního portálu (kliknutím na odkaz MÁM ZÁJEM O TENTO BYT u příslušného bytu), nebo v papírové formě doručením na adresu a v termínu uvedeném v záměru.

Byty na úpravu

Na základě směrnice QS 63-05 město obsazuje novými budoucími nájemci tzv. byty na úpravu. S vybranými budoucími novými nájemci bude uzavřena Smlouva o úpravě bytu na náklady stavebníka a o uzavření budoucí nájemní smlouvy. U těchto bytů umožňuje občanům město podílet se vlastním nákladem na opravě bytu ve stanoveném časovém rozmezí (maximálně 12 měsíců) a zajistit si tak vyšší úroveň bydlení. Finanční prostředky, kterými nájemce zajistí opravy bytu.


Dokumenty je stažení:

Podmínky výběru nájemce na obsazení uvolněného bytu o podlahové ploše menší než 90 m2

Podmínky výběru nájemce na obsazení uvolněného bytu o podlahové ploše větší než 90 m2

Podmínky výběru nájemce do bytů vizualizovaných v závislosti na výměře podlahové plochy

Novinky

ZRUŠENÍ VŠECH MĚSTSKÝCH SOUTĚŽÍ VYHLÁŠENÝCH NA PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ

16.03.2020 - 13:36

Statutární město Plzeň zastoupené Odborem prodeje majetku Magistrátu města Plzně v důsledku nařízení vlády ruší všechny vyhlášené městské soutěže zveřejněné na webu www.byty.plzen.eu, tzn. že neproběhnou ani prohlídky jednotlivých nemovitých věcí.

ZRUŠENÍ VŠECH PROHLÍDEK BYTŮ K VÝBĚRU NÁJEMCE

16.03.2020 - 11:20

Po nařízení vlády jsme s platností od 16. 3. 2020 nuceni zrušit veškeré prohlídky bytů k výběru nájemce, uveřejněných na webu www.byty.plzen.eu. Zrušení prohlídek bytů je na dobu neurčitou. O případné změně Vás budeme informovat.

Archiv novinek
PRONÁJMY
Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň
378 035 660
posvarova@ozsylvan.cz
PRODEJE
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
378 033 623
koziskova@plzen.eu